Cliënteninformatie

Privacy

Als u van Elkander zorg ontvangt, dan registreren we een aantal persoonlijke gegevens. Alleen de medewerkers die direct bij de zorg betrokken zijn, mogen uw gegevens inzien. Zij hebben tegenover anderen een geheimhoudingsplicht. Daarnaast heeft u het recht om te weten wat er over u is geregistreerd en heeft u het recht deze gegevens te corrigeren. Elkander kan de gegevens alleen aan derden verstrekken als de cliënt daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Tarievenlijst

Elkander is onderdeel van KwadrantGroep. Per 1 januari 2016 zijn onze zorgbedrijven De Friese Wouden, Palet en Elkander (voorheen Pasana Ouderenzorg) gefuseerd tot één zorgorganisatie en één juridisch geheel: Stichting KwadrantGroep.

De tarievenlijst is geldig voor alle zorgbedrijven van KwadrantGroep en vindt u op de website van KwadrantGroep. De prijzen die in deze tarievenlijst zijn opgenomen, zijn vastgesteld na goedkeuring van de Concern Cliëntenraad. De tarieven worden jaarlijks opnieuw vastgesteld, rekening houdend met de dan geldende wet- en regelgeving.

In de tarievenlijst staan de tarieven van:

  • Zorgverlening
  • Voeding
  • Facilitair
  • Overige dienstverlening

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden zijn schriftelijke afspraken tussen de cliënt en ons als zorgaanbieder en regelen de rechten en plichten. De algemene voorwaarden vindt u op de website van KwadrantGroep.

Wet zorg en dwang

Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet zorg en dwang (Wzd). Lees hier hoe KwadrantGroep heeft vastgelegd hoe deze wet wordt toegepast.