Nieuw concept na sluiting Spiker

Spiker

Woonzorgcentrum Spiker in Ternaard wordt volgend jaar gefaseerd gesloten. De 38 bewoners gaan verhuizen. Er vinden gesprekken plaats tussen verschillende partijen over een nieuw zorgconcept voor het dorp.

De KwadrantGroep, zorgaanbieder en eigenaar van Spiker, heeft besloten het woonzorgcentrum in 2017 gefaseerd te sluiten. Het gebouw is verouderd en de technische brandveiligheid van de bovenverdieping voldoet niet meer aan de eisen. Hoewel hiervoor tijdelijke maatregelen zijn genomen, heeft de gemeente Dongeradeel besloten om de situatie tot uiterlijk 30 april te gedogen.

De bewoners van de eerste verdieping zullen daarom in de eerste vier maanden van 2017 verhuizen. De benedenverdieping volgt in de loop van het jaar. De bewoners worden individueel begeleid naar een woning die voldoet aan hun wensen. Er is in ieder geval plaats in De Skûle in Metslawier en in Dongeraheem in Dokkum. Voor de  medewerkers wordt binnen de KwadrantGroep een andere passende werkplek gezocht.

Vervangende bouw van het huidige woonzorgcentrum wordt niet overwogen. Het beleid van de rijksoverheid en de financiering van de zorg zijn sterk veranderd. Ouderen blijven steeds langer thuis wonen en alleen mensen met een zware zorgvraag komen nog in aanmerking voor een plek in een zorgcentrum. ,,De KwadrantGroep wil de zorg op het platteland toekomstbestendig maken, ook in Ternaard’’, zegt bestuursvoorzitter Roelof Jonkers.

De Kwadrantgroep ontwikkelt hiertoe een vernieuwend zorgconcept met als werktitel `Zorgdorp Ternaard’. Over dit nieuwe zorgconcept vinden momenteel gesprekken plaats met de gemeente Dongeradeel en woningcorporatie Thús Wonen. ,,Samen voelen we ons verantwoordelijk voor het bieden van goede huisvesting en zorg voor de inwoners’’, aldus Jonkers.

De gezamenlijke inspanningen zijn er op gericht dat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen dorp kunnen blijven wonen, met de professionele zorg die daarvoor nodig is. Ternaard krijgt daarvoor een locatie van waaruit dagactiviteiten, sociale ondersteuning en zorg worden aangeboden en waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten. Tevens wordt ingezet op bouwkundige aanpassing van bestaande huizen, zodat er voldoende woonruimte beschikbaar is voor deze groep inwoners. Bij het nieuwe zorgconcept wordt ook de Werkgroep Ouderenzorg Ternaard betrokken.